Oruçoğlu. Bir gözüne LASIK diğer gözüne PRK uygulanmış 50 hastanın gözleri karşılaştırıldı. Diğer göze PRK uygulama nedenleri korneanın düzensiz olması, korneanın  veya yatağın ince olması idi. Cerrahi öncesi ortalama eşdeğer kırma kusuru LASİK’te -4.13±2.06 diyoptri, ikinci grupta ise +4.75±2.80  idi.  
Dr.Faik Oruçoğlu ve ark. yaptığı son çalışmada hipermetrop olgularda LASIK'ın güvenlirliği, etkinliği, öngörülebilirliği ve stabilitesi değerlendirildi. Hipermetropi için LASIK olmuş 44 olgunun 84 gözü değerlendirildi.  Olgular  sferik eşdeğer (SE) refraksiyonu +4.00 D’ ye kadar  ve  +4.00 D’ den yüksek olanlar 2 gruba ayrıldı. Cerrahi öncesi ortalama SE manifest refraksiyon birinci grupta +2.37±0.81 diyoptri (D), ikinci grupta ise +5.73±0.79 (D) idi. 


Kaynak: Ophthalmology. 2009 Apr;116(4):691-701

1988 ile 2008 arası LASIK cerrahisi geçirmiş hastalara ait bilgilerin dahil edildiği ve 2915 atıf yapılmış çalışmalar tarandı. LASIK sonrası hasta memnuniyetinin ve yaşam kalitesinin araştırıldığı 19 makale bunların arasından değerlendirilmeğe alındı. Toplamda 2198 olgunun değerlendirildiği bu çalışmalarda ortalama hasta memnuniyeti LASIK sonrasında %95.4 oranında bulundu. Bu oran miyoplarda %96.3, hipermetroplarda ise %96.3 idi.

(PRK, LASEK, ASA (Advanced Surface Ablation), Transepithelial PRK, EPILASIK)


LASEK, ASA, Transepitelyal PRK ve EpiLASIK yüzey ablasyon teknikleridir ve hepsi PRK varyasyonlarıdır. PRK Photorephractive Keratectomy kelimesinin kısaltılmışıdır. 

PRK excimer lazer uygulama şeklidir ve 20 yılı aşkın süredir görme kusurlarının düzeltilmesi için kullanılmaktadır. Yüzey ablasyon teknikleri günümüzde genellikle LASİK uygulanamayan bazı gözlerde tercih edilmektedir. Bunlara ince ve düzensiz kornealı gözleri dahil etmek  
                                                      mümkündür.
Refraktif göz cerrahisi gözlük veya lens ihtiyacını en aza indirmek veya yok etmek için gözün kırma kusurlarını (refraktif kusurlar) düzeltmeye yönelik yapılan göz cerrahisidir.

En uygun yöntem kırılma kusuru ve derecesi, yaş, kornea kalınlığı ve şekli, gözün durumu gibi birçok faktöre göre değişir.
FemtoLASIK LASIK cerrahisinde flebin oluşturulmasında femtosecond ( femtosaniye) lazerlerin kullanılmasını ifade eder.

IntraLase ilk kullanıma sunulan femtosecond lazerdir ve 2001 yılında FDA onayı almıştır. IntraLase ile 2 milyonun üzerinde tedavi uygulanmıştır. Günümüzde 5.ci jenerasyonu geliştirilen Intralase iFS ismini almıştır. Visx CustomVue excimer lazer platformu ile birlikte kullanılması iLASIK olarak bilinmektedir.
Miyopi, Hipermetropi ve Astigmatizma’nın düzeltilmesinde dünyada yaygın kullanılan yöntem olan LASIK, Laser Assisted in-Situ Keratomileusis kelimelerinin baş harfleriyle elde edilmiş bir kısaltmadır. LASIK tekniğinde, gözün en ön saydam tabakası olan korneadan mikrokeratom adı verilen bir aletle veya femtosecond lazerle ince bir tabaka (flap) kaldırılmakta ve bu tabakanın altına göz kusurunu giderecek miktarda ve şekilde excimer lazer uygulanmaktadır.