GÜNCEL VE ÖZET OFTALMOLOJİ DİZİNİ

Abdusens (6.) kraniẏ al siṅ iṙ 533
Abdusens siṅ iṙ felci̇ 282,295,510
Aberasyon 161,161,164,164
Aberran rejenerasyonunu 530
Ablefaron 344,356
Açı resesyonu 180,202,203,212,216,220
Adenoviral konjonktivit 110
Adie tonik̇ pupil̇ lasi 528
Afaki 16,106,171,216,221,222,461
Ail̇esel domiṅ ant druzen 445
Ail̇esel eksudatiḟ viṫ reoretiṅ opati̇7,416,449
Ailevi disotonomi 70,84
Akantomoeba keratiti 76,81
Akne rosacea 68,82,127
Akomodasyon 265,281,284,286,287,297
Aköz drenaj İmplantlari203,205,221
Aköz hümör
üretimi 176
dinamikleri 176
dışa akımı 177
Aköz yanlış yönlenme bkz maliġ n glokom
Akral lentiginöz melanom 309
Akromatopsi 440,448,521,522,523,538
Akrosefalosiṅ daktil̇i̇ 25
Aktiṅ ik̇ keratoz 305,306
Akut idiyopatik̇ makülopati̇246
Akut posteriȯ r multiḟ okal plakoiḋ piġ ment
epiṫ elyopati̇ 241,390
Akut retina pigment epitelit 230, 245
Akut retiṅ al nekroz 228,252
Akut zonal gizli dış retinopati 231,243
Alakrima 362
Albiṅ iż m 282, 436,446-448, 523,538,539
Alfa-2 agonistler 213
Alfabe paternleri 287
Allerjik konjonktivit 69, 87,97,113,213
Alternan fiksasyon 272
Alternan kapama testi̇270
Alternasyon 265, 278,287,297
Altitüdinal defekt 186, 504,507,516
Amakrin 383-386, 492,498,504
Amaroziṡ fugaks 410,549
Ambliẏ opi̇297-299
Amiloidoz 28,64,98
Amsler bulgusu 181
Amsler griḋ 394
Anevrizmalar 330,397,402,411,536
Anhidroz 526
Aniridi 87,106,137,155,209,221,448,538
Anizokori 523-526,528
Anizometropi 298,506
Anjiyografi
florosein fundus 388
indosiyanin yeşili 388,390
Anjiẏ oiḋ streaks bkz damarsi çatlaklar
Anjiyonörotik ödem 352
Ankil̇oblefaron 344,356
Ankilozan spondilit 128,228,234,235
Anoftalmi̇ 46-49,102,127,191,244,350,356
Anoftalmik̇ soket 46
Anormal baş pozisyonu 272,294
Anormal retinal korrespondans 267,268,271
Antimetabolitler 114,212
Anti-VEGF 340,395,432,477
Anton sendromu 521
Apert sendromu 25
Argon laser 214,226,368
Argyll robertson pupil 536,537,562
Arka kapsül
kesafeti 148
rüptürü 156
Arka vitre dekolmanı 387,388,393,398,
437,438,453,454,459,466
Arka lentikonus 155
Arkuat keratotomi 162
Arkus
senil̇iṡ 90,96-99
juvenilis 98
Arnold-Chiari malformasyonu 525
Asetozolamid 569
Aspergil̇loz 31,75
Asteroiḋ hiẏ aloziṡ 466
Astigmatizma 87,160,161,543
Astrositom 329,330,332,534,551,552
Ataksi̇telenjektazi̇553
Atopik̇ dermatiṫ 113,127,136
Atopik keratokonjonktivit 114
Avellino distrofisi 91
Axenfeld-Rieger Sendromu 207,208
Bagolini testi 268
572
Bakteriẏ el keratiṫ
risk faktörleri 73
patojenler 73
Bakteriẏ el konjonktiv̇ iṫ ler 112
Balint sendromu 521
Bazal hücreli̇karsiṅ om 50,305,306
Bazal hücreli̇papillom 304
Bazal membran
85,88,89,114,134,163,164,167,167
Behçet hastaliği 228,255,392,466,560
Bell fenomeni 291,293,377
Benedikt sendromu 529
Beniġ n herediṫ er intraepiṫ elyal diṡ keratoz 314
Benson hastalığı 466
Berger boşluğu 388
Bergmeister papillasi 388
Best hastaliği bkz juvenil̇ best makula diṡ trofiṡ i̇
Beta-blokörler 561
Bietti’niṅ kornearetiṅ al kriṡ taliṅ diṡ trofiṡ i̇ 97
Bil̇ateral diḟ füz uveal melanosiṫ ik̇ proliḟ erasyon
339,423
Bileşik nevüsler 316
Biṅ oküler konverjans 265
Binoküler tek görme 267,268,270,275,281,285
Bipolar hücreler 339,383-385,492,503
Birdshot retiṅ okoroiḋ opati̇ 228,235,239,245
Bitot lekeleri 85,86
Blau sendromu 238
Blebiṫ 219,220
Blefariṫ
anterior 119,355
posterior 82,119
angular 120
Blefarofiṁ oziṡ 344,350,352,355,357
Blefaroplasti̇ 44,84,351,352,377-380
Blefarospazm 99,206,373,550,551
Blefaroşalaziṡ 351,352,378
Blue nevüs 309
Botoks 372-374,380
Botulinum toksini 71,192,372,533
Bowen hastalığı 307
Bowman membranı 57
Brakiterapi 324,325,327,329
Brittle kornea sendromu 88
Brooke tümörü 308
Brown sendromu 290-292
Bruch membranı
244,324,386,423,424,431,437,445,449
Bruckner testi̇269
Brueghel sendromu 551
Buftalmi 206,208
Busacca 234,236
Büllöz keratopati 85,92,104-106,148,459
Centurion sendromu 360-362
Chandler operasyonu 210
Chandler sendromu 205
Charles bonnet sendromu 522
Chediak-Higashi sendromu 448
Cloquet kanalı 388
CMV retiṅ iṫ i̇253,255,421,454
Coats hastalığı 330,416
Cogan sendromu 80
Cogan Reese sendromu 181,205
Commotiȯ retiṅ a 410,438,449
Cowden hastalığı 305,308
Crouzon sendromu 25,37
Crowding (kalabalıklaşma) fenomeni 298
Dakriyoadenit 32,33,77,362
Dakriyolitiyazis 364
Dakriyops 337
Dakriyosel 365
Dakriyosintigrafi 361
Dakriyosistit 28,29,364
Dakriyosistorinostomi
endolazer 367
endoskopik 366
konvansiyonel 366
Dalrymple bulgusu 26
Dalen Fuchs nodülleri 236,244,245
Derin anterior lameller keratoplasti 104
Damarsi çatlaklar 437
Dellen 84,97
Demiẏ eliṅ iż an 496,512-514,516,529,532,533
Derin sklerektomi 217
Dermatoşalazis 350-353,378
Dermoiḋ 21,32,42,304,312,313,315,334,338
Dermoiḋ kiṡ t 21,32,42,304,334,337
Dermolipom 304,313
Descemet membranı
katlantıları 68
Descemet membran endotelyal keratoplasti 105
573
Descemet soyucu endotelyal keratoplasti 105
Descemet zarı dekolmanı 147
Desmatosel 68,73,104
Dev hücreli arterit 28,515,550
Dev papiller konjonktivit 348
Devic hastaliği bkz nöromiẏ eliṫ iṡ optik̇ a
DIDMOAD 508
Dış kan retina bariyeri 244,386,389,395
Diastolik perfüzyon basıncı 189
Diffüz lamellar keratit 167
Diffüz unilateral subakut nöroretinit 230,249,442
Dikoptik tedavi 299
Dinamik kontur tonometri 179
Diod lazer sikloablasyon 216
Diṗ lopi̇ 267,268,270-272,275,280,282
Disk hemorajisi 189
Diskiform keratit 77,79
Diskromatopsi 468,504,517,547
Diṡ osiẏ e vertik̇ al deviȧ syon 280
Diṡ tik̇ iẏ aziṡ 354,362
Distopi 22,32,335,336
Diverjans yetmezliği 282,283
Diyabetik makülopati 397
Diẏ abetik̇ papil̇ lopati̇ 507,511,517
Diẏ abetik̇ retiṅ opati̇
patogenezi 396
nonproliḟ eratiḟ 397,401
proliḟ eratiḟ 389,395,398,413,455,458,459
Dolgu enjeksiẏ onlari 375,377
Domiṅ ant druzen 445
Domiṅ ant herediṫ er optik̇ atrofi̇508
Domiṅ ant kiṡ toiḋ makula diṡ trofiṡ i̇ 444
Donmuş ağaç dalı anjitisi 253
Druzen
familyal dominant 445
optik disk254,437,506,507,515,550
yaşa bağlı 423,424,429,430
Dua tabakası 56,58,59
Duane sendromu 280,283,289,290
Eales hastalığı 197, 257,419,466
Edinger-Westphal nükleusu 523,529
Edrophonium testi 545
Ehler-Danlos sendromu 87,100,101,156,436,437
Eksfoliasyon 136,189,215,216
Ekspojur keratopati̇25,84
Ekspulsif hemoraji 138,148,178,458
Eksudatif retina dekolmanı 129,231,324,460,560
Ektopia lentis 87,212
Ektropion uvea 181,208,562
Ektropiẏ on
iṅ volüsyonel 351
sikatrisyel 351
paralitik 351
mekanik 351
konjenital 356
Ekzenterasyon 50,51
Ekziṁ er lazer 90,95,163-166,170,201
Ekzotropya
iṅ termiṫ an 285,298
iṅ fantil̇ 279,280,284
sensöryel 289
ardil (konsekütiḟ ) 279
Elektrookülografi̇ 494
Elektroretiṅ ografi̇ 492,493,564
Elschnig incileri 148
Embriyonel sarkom (rabdomiyosarkom)
21,333,335,337
Emetropiż asyon 264
Endoftalmi
bakteriyel 150
bleb ilişkili 219
endojen fungal 252
fakoanafilaktik 199
kronik 248
postoperatif 149,150,237,458,465
Endotel 57,58,61,66,67
Endotelyal diṡ trofil̇ er 88,92,93,99,206,236
Enoftalmi 21-23,48,49,290,336,350,443
Ensefalosel 22,36,334
Entropiẏ on 43,48,350,352,354,356,373,379
Enükleasyon 46-50,321,323,324,327,419
Epiḃ lefaron 43,354,355
Epifora 91,351,361,363,365,366
Epik̇ antal katlantilar 278,357
Epikeratoplasti 171
Epiṁ aküler membran 438
Epiṙ etiṅ al membran
231,393,438,442,458,480,484
Episklera 22,42,44,125-129,132,177,178
Epiṡ kleral venöz basınç 177,178,194
574
Episklerit
basit 127
nodüler 127
Epiteloid histiyosit 228,229
Epiṫ elyal diṡ trofil̇ er 88
Epstein barr virüs keratiti 78
Eritema multiforme 70,115
Eriż iṗ el 118
Erken reseptör potansiyeli 492
Esansiẏ el blefarospazm 550,551
Eşik üstü perimetri 183
Evisserasyon 46-50
Ezoforya 285,289
Ezotropya
iṅ fantil̇ 278,296,538
akomodatiḟ 280
refraktiḟ 281
nonrefraktiḟ 281
parsiẏ el 282
akomodatiḟ olmayan 282
iṅ komiṫ an 283
Fabry hastalığı 76,100,137
Fakoanaflaktik̇ glokom 199,200
Fakodonezis 195
Fakoemülsifikasyon 138,141,143-146,149,157
Fakojenik üveit 199
Fakolitik glokom 193,200
Fakomatöz koriṡ tom 312
Fakomorfik̇ glokom 201,212
Familyal adenomatöz polipoz 331
Famil̇yal jüvenil̇ siṡ temik̇ granülomatöz sendrom 238
Farber hastalığı 410
Fasiẏ al diṡ kiṅ ezi̇ 550
Femtokatarakt 145
Femtosaniye lazer 145,163,165,166,170
Fiḃ röz diṡ plazi̇42,335
Filamanlar 63,67,116
Filamenter keratit 72,75,85,459
Fimozis 148,344,350,352,355,357
Fitizis Bulbi 23,47,95,211,222,234,350
Fleischer halkası 86,87,94,100,450
Flep
serbest flep 167
düğme deliği 167
Flexner-Wintersteiner rozetleri 328
Flik̇ tenüloziṡ 82,96,97
Floresein Boyası 63
Floroseiṅ fundus anjiyografi 388
Floroseiṅ otofloresans 391
Foliküler konjonktivit 76,78,251
Fotodinamik tedavisi 325,329,432,433,436
Fotofobi 80,91,173,206,209,229,285,440,504,528
Fotorefraktiḟ keratektomi̇163
Fotoreseptörler
383,384,386,394,438,492,494,503
Fotostres Testi̇394
Fototerapötik keratektomi 95,164
Fovea 382,384,389,392
Foveal avasküler zon 389
Foveal hipoplazi 448
Foveola 383,385,409,448,451,473
Foville sendromu 534
Fraser sendromu 356
Frekans çiftleştirme perimetri 185
Fuchs endotelyal diṡ trofiṡ i̇ 92,236
Fuchs lekesi 236,435
Fuchs üveiṫ i̇sendromu 236
Fundus albipunctatus 441,481
Fundus flavimakulatus 440,441,443,444
Fungal keratiṫ 74,75,80
Fungal üveiṫ 251
Füzyon 264-266,268,270,272
Füzyonel verjans 275
Galaktozemi 137,421
Ganglion hücreleri
383,384,385,409,467,492,504,506
Gardner sendromu 308,331
Gece körlüğü konjenital durağan
85,86,339,410,442,443,493,523
Gevşek göz kapaği sendromu 353
Giṙ at atrofi̇136,436,443,446,447
Glaucomflecken 191
Glokom
açık açılı, birincil 188
açık açılı, ikincil 193
ikincil açı kapanması 192
ilaçlar 212
inflamatuar 198
intraoküler tümörlerde 205
iridokorneal disgenezi 208
iridokorneal endotelyal sendrom 205
iridoskizis 191
lens ilişkili 199
575
malign 210
neovasküler 197
non penetran cerrahi 216
normal basınçlı 190
oküler hipertansiyon 188
optik sinir başı değerlendirmesi 182
perimetri 183
pigment dispersiyonu 195
primer açık açılı 188
primer açı kapanması 191
primer konjenital 206
psödoeksfoliasyon
risk faktörleri 189
steroide bağlı 201
tonometri 178
travmatik 202
Glokom progresyon analizi 185
Glokomatosik̇ liṫ ik̇ kriż bkz Posner-Schlossman
sendromu
Glokomatöz optik nöropati 178,182 ,183, 516
Goldenhar sendromu 84,312, 313 , 356, 506
Goldmann aplanasyon tonometre 179
Goldmann üç aynalı 451
Gonokokal konjonktivit 110
Gonyoskopi̇180
açı genişliğinin derecelendirilmesi 180
direk 180
indirek 180
Gonyotomi 207
Görme alanı 183
Görme alanı endeksi 185
Görsel uyarılmış potansiẏ el 495
Göz İçi lensler 154
multifokal 186
torik 154
Göz içi̇ basinci 62,176, 177 ,178, 189, 233, 404
Göz kapakları
anatomi 344
allerji 69, 111, 113, 119, 113, 362, 373,
375, 465
bakteryel infeksiyonlar 28, 117
benign tümörler 304, 338
konjenital malformasyonlar 35, 355
Gözyaşı kırılma zamanı 63, 64, 566
Gözyaşi diṅ amiğ̇ i̇ 360
Gözyaşı tabakası 353
Gradenigo sendromu 534
Graefe bulgusu 26, 531
Granülom
basit 319
piyojenik 49, 319
Graves hastalığı 26, 38, 42, 43, 560, 564
Haab çizgileri 68
Harlequin belirtisi 527
Hayalet hücreli glokom 193, 204
Heerfordt sendromu 254
Hemanjiẏ om
koroidal, düffüz 325
koroidal, sınırlı 325
retinal, kapiller 311, 312, 329, 330, 335,
337, 383, 389, 418, 553
retinal, kavernöz 21, 42, 312, 330, 335,
408,
retinal, rasemöz 330,553
Hamartom 237, 304, 329-331, 333, 389, 551, 552
Hemiakromatopsi 521
Hemiḟ asiẏ al spazm 373, 551
Hemoglobiṅ opati̇202, 412, 459
Hemolitik glokom 193, 204, 403, 466
Hemorajik glokom 193
Herediter fundus distrofileri 136, 439
Herediṫ er optik̇ atrofi̇508
Hering kanunu 276
Hermansky-Pudlak sendromu 448
Herpes siṁ pleks
blefarit 120
coğrafi ülserasyon 76
keratiṫ 75, 96
nekrotizan stromal keratit 76
nörotrofik ülserasyon 76
virüs 75
Herpes zoster oftalmik̇ us 79, 119
akut epitelyal keratit 79
episklerit 127
konjonktivit keratit 79, 119
nevralji 79
postherpetik nevralji 79
sklerit 130
üveit 234
Hess perdesi̇270,276
576
Hetrokromia iridis 237
Heteronim hemianopsi 519, 570
Hidroksiklorokin retinopatisi 467
Hifema 181,202,203,212,237,320,412
Hipermetropi 100,101,130,169,171,191,280-
282,298,423,443
Hipertansif koroidopati 412, 460
Hiṗ ertansiḟ retiṅ opati̇ 411
Hiperviskozite durumları 423,549
Hiṗ erteloriż m 20 22, 25, 358
Hipotoni 68,130,181,203,211,219,222,240, 462
Hipoton makülopati 219
Hirschberg testi̇269
Histo spots 251
HIV 78, 104, 118, 314, 315, 340, 341, 376, 421
HLA B27 232, 235, 237, 260, 261
Homer wright rozetleri 328
Homonim hemianopsi 518, 519, 521, 547, 570
Homosistüniri 156,436
Hordeolum 28, 117, 562
Horizontal hücreler 383, 385, 386
Horiż ontal şaşilik 383, 385, 386
A patern 290, 292, 336, 434
V patern 292, 293
Horner sendromu 23, 195, 237, 333, 347, 525,
526, 527, 534, 548
Horopter 270
Hutchinson triadı 249
Hutchinson’un melanotik çili bkz Lentigo malign
melanom
Işık-yakın disosiyasyonu bkz Argyll Robertson
pupil
Işık refleksi̇65, 443, 523-525, 537
İç kan retina bariyeri 389, 395
İdiẏ opatik̇ jukstafoveal retiṅ al telenjektazi̇418
İdyopatik̇ orbiṫ al inflamatuar hastalik 289, 530,
532
İmpetiġ o 118
İmpresyon sitolojisi 64, 123
İncontiṅ entiȧ pigmenti̇329, 416, 553
İndosiẏ aniṅ yeşil̇ i̇anjiẏ ografi̇388, 390, 439
İnflamatuar glokom 198, 214
İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
İnkomitan şaşılık 272
İnterferon retiṅ opatiṡ i 468
İntermediyer üveit 228, 238, 250, 257
İnterstisyel keratit 79-96, 249
İntraoküler tümörlerde glokom 205
İntraoküler yabancı cisimler 393,450,458
İntraoperatif gevşek iris sendromu 149
İridodiyaliz 147,204, 207
İridokorneal disgenezis 207, 208, 209
İriḋ okorneal endotelyal sendrom 94, 193, 194,
205, 220, 237, 322
İridosiklit 95, 151, 193, 212, 228, 236, 239, 249,
250, 255
İridoskizis 191
İris
kistler 320
tümörler 320
melanom 321-322
metastazlar 322,324,325,333
nevüs 205,237,321,322
nodüller 205,228,234,250
travma 147
İritis 78,172,181,198,202,228,235,455
İskemik̇ diyabetik makülopati 397
İskemik̇ optik̇ nöropati̇
anterior 507
posterior 516
arteritik 564
nonarteritik 515
Jaw-winking fenomeni 291
Jelatinöz damla benzeri distrofi 91
Jensen retinit 232,247
Jones testi 361
Jukstakanaliküler ağ 177
Juvenil̇ best makula diṡ trofiṡ i̇ bkz best hastaliği
Jüvenil idyopatik artrit
221,228,230,232,234,235,238,239,256
Jüvenil̇ ksantoagranülom 237,320
Jüvenil maküler distrofi 440
Kaldırımtaşı retinal dejenerasyonu 452,459
Kanalikül tıkanıklığı 363
Kanalikülit 363,367
Kanaloplasti 217,218
Kandida keratiti
338,352,363,364,376,390,402,419,431,512,514-
516
Kanser iliş̇ kil̇i̇ retiṅ opati̇ 339,469
Kapama-açma testi̇269
Kapil̇ ler hemanjiẏ oblastom 329,330
577
Kapil̇ ler hemanjiẏ om
göz kapağı 311
orbita 335
retina 329
Kaposi sarkom 77,314,319
Kappa açısı 268,269,278,285,357,448
Kapsüler blok sendromu 145,146,148,194
Karbonik asit inhibitörleri
213,412,434,442,561,567,568
Karotik̇ okavernöz fiṡ tül 28,34,35
Karsinoma in-situ 307
Kasabach-Merritt sendromu 311
Katarakt
doğumsal 100,136,137,254,538
edinsel 136
kapsüler 136
kortikal 136
nükleer 136
travmatik 136
hipermatür 136,155,200
morgagnian 136
noel ağacı kataraktı 136
Kavernöz hemanjiẏ om
orbita 42,312,335
retina 330
Sturge-Weber sendromu 178,194,311
Kavernöz sinüs sendromu 33,543
Kavernöz siṅ üs trombozu 29,30,31,532,534
Kavşak nevüsler 316
Kayser-Fleischer halkası 100,450
Kearns-Sayre sendromu 442,546
Kedi̇tirmiği hastaliği 239,251,512-516
Kemozis 21,29,32,34,35,110,113,338,373,450,530
Keratik prespitatlar 200,228,229,233,236
Keratit
bakteriyel 73
diskiform 77,79
fungal 74,75,80
herpetik 213
immün cevap 76
interstisyel 79,80,95,96,249
marjinal 68,81,82
nörotrofik 63,70,76,79,84,85
nummular 79
periferik ülseratif 33,83
protozoal 67,75,80
stromal 75,76,78,79,167,201,249
suppüratif 74,319,364
Thygesson yüzeyel punktat 67,68,85
Keratoakantom 305
Keratofaki 171
Keratoglobus 88
Keratokonjonktivit
atopik114
superior limbik 63,85,112,116,117
vernal 87,97
Keratokonjonktivitis sikka 254
Keratokonus 160,172,187,353,441,560
posterior 101
Keratopati
açıkta kalma 25,26,29,351
band 95
fiamenter 72,75,85,459
hurricane 62
infeksiyöz kristalin 228
lipid 96
metabolik 99
vortex 566
Keratoplasti̇
derin anterior lamellar 104
descemet soymalı 105
penetran
74,90,91,93,96,103,106,115,162,165,201
Keratoprotez 106,115
Keratositler 57,58,60,87,96,107,164
Keratoüveit 228,238
Kestenbaum kapiller sayım testi 508
Khodadoust çizgisi 106
Kısıtlayıcı miyopati 22,26,32
Kıymık hemoraji 183,516
Kiȧ zma 502,503,518,519,522,541,570
Kimyasal yanıklar 64,102,114,128,193,204,351
Kiṁ yasal yanıklara bağlı glokom 204
Kirpikler
distikiyazis 354,362
madarozis 113,119,250,355
poliyozis 244, 355
trikiyazis 354,362
Kistler
dermoid 21, 42, 304, 312, 334, 337
iris 320, 322
orbital 334
578
Zeiss 117, 352, 357, 418, 430, 437, 441,
468,
Kistoid maküler ödem
138,148,231,389,392,397,418,430,437,441,468,5
67
Kiazma 518, 570
Kizamik 67, 77, 254
Kizamikçik 67, 253
Kjer sendromu 508
Klamiḋ ya konjonktiviti 78,111, 112
Klinik olarak anlamlı makula ödemi 401
Klorokiṅ retiṅ opatiṡ i̇ 467
Kocher işareti 26
Koeppe gonyolensleri 180
Koeppe nodülü 234, 236
Kolinerjik agonistler 212
Kolobom
göz kapağı 344,356
koroid 454
lens 155
iris 101,552
optik disk 244, 505, 519
Komitan şaşılık 272
Kon 383, 384, 386
Kon diṡ trofiṡ i̇436, 440 ,441
Konfüzyon 271
Konjeniṫ al durağan gece körlüğü 410, 443, 453,
523
Konjeniṫ al fiḃ roziṡ sendromu 280, 284
Konjeniṫ al herediṫ er endotelyal diṡ trofi̇ 93
Konjeniṫ al hipertrofi̇ 331
Konjeniṫ al kapil̇ ler hemanjiẏ om 311
Konjeniṫ al oküler melanositoz 322
Konjeniṫ al retina pigment epitel hipertrofisi 331
Konjenital rubella sendromu 104, 155,253
Konjonktiva
anatomi 110
dejenerasyonlar 117
nevüs 316
intraepitelyal neoplazi 314
Konjonktiv̇ al kaposi̇sarkomu 319
Konjonktiv̇ al lenfanjektazi̇ 319
Konjonktiv̇ al lenfoma 319
Konjonktiv̇ al melanoz 316 318
Konjonktiv̇ al nevüs 316
Konjonktiv̇ al papil̇ lom 313
Konjonktivaşalazis 360 362
Konjonktivit
allerjik 69,
bakteriyel 30, 112
klamidyal 110, 111, 112
lignöz 116
sikatrisye 82, 114l
viral63, 67, 76, 78, 79, 110
Konjuge göz hareketleri 275, 535
Konkresyonlar 363
Kontakt dermatiṫ ler 113
Kontakt lensler 63, 64, 67, 116, 152 , 172, 212,
293, 347
Kontrast duyarlılık 169, 183, 186, 264, 298, 504,
513, 563
Konverjans spazmı 296
Konverjans yetmezliği 286, 287
Korespondan noktalar271,
Koriṡ tom 304, 312, 326
Kornea
anatomi 56
embriyoloji 56
histoloji 56
stroma 57
epiteli 56
fizyoloji59
yara 59
iyileşmesi 59
yanıkları 64, 70, 102
sütürasyon 108
asferisitesi 160
biomekaniği 187
Kornea asferisitesi 160
Kornea dejenerasyonları 94
band keratopati̇95
Hassal-Henle ciṡ iṁ cik̇ leri̇ 98
kornea farinata 96
lipid dejeneresans 96
liṗ iḋ keratopati̇96
Salzmann nodüler dejeneresans 94,97
sferoiḋ al dejenerasyon 97
Terrien’iṅ marjiṅ al dejeneresansi 96, 94
Kornea distrofileri 88, 89 , 92
bowman tabakası 58, 85, 86, 88, 89, 94,
95, 96, 97, 169
579
endotelyal 88, 92-94, 99, 104, 105, 206,
236,
epitelyal 88, 89
stromal 89, 90
Kornea ektazileri 86
keratoglobus 88
keratokonus 160,172,187,353,441,560
pellusid marjinal dejenerasyon 87, 97,
160
Kornea farinata 94, 96
Kornea guttata 94, 92
Kornea ödemi 58, 61, 92, 93, 147, 189, 191, 198,
200, 201, 205, 221, 465, 560
Kornea plana 100, 101,
Kornea topografisi 161, 65
Kornea vertisillata
Korneal Inlaylar 171
Korneal kollajen çapraz bağlama 87
Koroiḋ 241, 242, 244, 250, 320, 321, 323, 326,
386, 433, 445, 463
Koroiḋ dekolmani 125, 179, 219, 222, 232, 245,
seröz 219, 243, 244, 431, 462
hemorajik̇ 324
Koroiḋ rüptürü 130, 390, 391,431, 437, 449,
Koroidal katlantılar 130
Koroidal neovaskülarizasyon 239, 252, 324, 326,
389, 413, 431, 434, 445, 563, 564
Koroiḋ al osteoma 130, 326,
Koroidal tümörler 130, 324, 390, 431,460, 462,
hemanjiom 130, 552
melanom 130, 197, 324, 325, 395, 431,
metastazlar 324, 423
nevüs 551
osteom 326
Koroiḋ eremi̇ 389, 436, 443, 446
Koroidit 228, 507,
Kortikal körlük 495, 521 ,560
Koryoretinit81, 228, 247, 250 , 252, 253
Kraniẏ osiṅ ostozlar 21, 25
Krill hastalığı bkz Akut retiṅ a piġ ment epiṫ eliṫ
Krimsky testi̇ 269
Kriṗ toftalmus 344, 356
Kriṡ taliṅ keratopati̇ infeksiyonları 74
Kristalin makülopatiler 567
Kronik̇ progresiḟ eksternal oftalmopleji̇ 347, 544,
545
Kryoterapi 118, 203, 239, 313, 316-318, 327, 329,
354, 387, 415, 453, 456
Kruckenberg iği 195, 196
Ksantagranülom, jüvenil 193, 203, 208, 237, 312 ,
320
Ksantalezma 312
Kseroderma pigmentozum 114, 315
Kseroftalmi̇ 85, 86, 114,
Kserozis 85, 86,
Kuru göz hastalıkları 68, 69, 73
klinik özellikler 72,
mekanizma 68,
sınıflandırma 73,
tedavi 73
Küme baş ağrısı 548
Künt travma 449
Kyrieleis plak 217, 257
Lagoftalmi 63, 84, 118, 351, 373, 377, 378, 379,
Lakriṁ al bez tümörleri̇ 313, 335, 337, 32
Lakrimal drenaj sistemi 56, 360, 362,
Lamina kribroza 182, 183, 409, 502, 503, 506, 511
Laser In situ Keratomileusis 166
Latonoprost 569, 214
Latent nistagmus 280 ,284, 538
Lattice (Lattiṡ ) distrofi 90
Lattis retinal dejenerasyon 387,452,454,459
Lazer fotokoagülasyon 203, 239, 244, 251, 327,
387, 402, 431,453, 505
Lazer iriḋ oplasti̇196, 216
Lazer refraktif prosedürler 163
Lazer trabeküloplasti 177, 203, 215
Leber’in herediter optik nöropatisi 418, 507, 508,
517, 564
Leber’in idiyopatik stellat nöroretiniti 418, 512
Leber’in konjenital amarozisi 157, 418, 441 ,443,
523, 538,
Leber’in miliyer anevrizması 418,
Leber’in optik atrofisi 418,
Lee testi 270
Leiyomiyom iris 322
Lenfanjiektazi 319
Lenfanjiẏ om 311, 319, 336, 337, 552
Lenfoma 319
konjonktival 319
orbital 338
primer intraoküler 331,423
580
Lens 134
Lens ektopisi 155
Lense bağlı glokom 193,199
Lense bağlı üveit 229
Lens iris diyafram retropulsiyon sendromu 147
Lentiglobus 155
Lentigo malign melanom 309
Lentikonus 137,155
Leser-Trelat belirtisi 304
Levator palpebra superior kası 345
Lignöz konjonktivit 110
Liṁ bal gevşetiċ i̇insiż yonlar 162
Limbal yetmezlik 64
Liṗ emiȧ retiṅ aliṡ 562
Liṗ odermoiḋ / dermoliṗ om 313
Lisch nodülleri 304, 551
Lissamin yeşili 63
Lockwood'un askı ligamanı 346
Löfgren sendromu 254
Lyme hastalığı 80, 229, 232, 238-240, 251, 512-
514
Madarozis 113,119,250,355 ̇
Maddoks çubuğu 294
Makula 382
Makula deliğ̇ i̇
231, 393, 435, 436, 437, 438, 451, 453, 458
Maküler epiretinal membran
231,393,405,439,439,442,458
Maliġ n glokom
194,197, 210, 212, 219, 458,
Marcus Gunn Sendromu 27, 291,347,350
Marcus Gunn pupillası bkz Rölatiḟ afferent pupil̇ la
defekti̇
Marfan Sendromu 126, 155, 156, 436
Marjin refle mesafesi 348
Marjinal keratit 68, 81, 82
Martegiani alanı 388
Mavi sklera 87, 88, 126, 127, 437,
Mavi-sarı perimetri 185
Medial longitudinal fasikül birbuçuk 535
sendromu (Fisher Sendromu) 535
Medulloepitelyom 322
Meesman epitelyal distrofi 89
Megalokornea 88, 101, 206
Meibom bezi disfonksiyonu 69
Meibomian bezleri 78, 82, 307, 345, 346, 354,
Meige sendromu 551
Melanom
göz kapağı 309
iris 320, 321, 322
konjonktiva 316-318
koroid 323,333
siliyer cisim 323,324
Melanom ilişkili retinopati 169, 339, 410,
Melanomalitik glokom 193, 205
Melanosiṫ ik̇ nevüs 308, 553
Melanosiṫ om
iris 320,322
optik disk 333
Melanozis oküli 127
Meningiom 511, 534
Merkel hücreli̇ karsiṅ om 310
Metamorfopsi 394,431,434,435,437,504,521,543
Miġ ren 189,190,515, 521, 527, 546, 547, 548,549,
550, 564,
Mikroblefaron 102, 344, 356
Mikrofaki 100, 155
Mik̇ roftalmi̇23, 47, 49, 101, 102, 137, 197, 253,
350, 388, 417,
Mikrokeratom 105, 166, 167, 168
Mik̇ rokornea 100, 101, 102, 191
Mikroperimetri 391
Mikrosferofaki 155, 156, 201
Mik̇ rosporiḋ iȧ l keratiṫ 75
Mikrotropya 268, 278
Millard-Gubler Sendromu 534
Mitomisin C 114, 117, 164, 168, 354, 459
Mittendorf lekesi 388
Miẏ asteniȧ graviṡ 15, 280, 282, 289, 296, 347, 373
Miẏ eliṅ li̇ retiṅ a siṅ iṙ liḟ leri̇ 506
Miyopi 22,101,126,127,134,136,155,192,
350,377,387,389,392,395,408,417,424,431,435,4
36,437,441,445,447,448,452,454,456,461,466,50
6,507,525,561,567
dejeneratif 408,424,435
Miyotikler 164,177,195,201,202,212,289
Miẏ otonik̇ diṡ trofi̇
15,136,212,308,347,536,544,545,
Miyozit orbital 22,28,296,530,544
Moebiu̇ s sendromu84,283
Molluskum kontagiȯ zum 67,118
Monofiksasyon sendromu 271,272,280
581
Monokromatizm440
Monoküler elevasyon yetmezliğ̇ i̇291
Monoküler fiksasyon 272
Mooren ülseri 83,97
Morning glory diṡ k anomaliṡ i̇ 506
Möbius sendromu 280
Muir-Torre sendromu 307
Mukoepidermoid karsinom 315,338
Mukolipidoz 206
Mukormik̇ oziṡ 30,150,562
Multifokal koroidit ve panüveit 230,231,241
Multiṗ l geçiċ i̇ beyaz nokta sendromu
230,231,240,392
Multiple skleroz 229,240,534,
Munson işareti-86
Müköz membran pemfigoid 70,114,115
Müller kası 15,27,345,347,349,527
Myastenia gravis
15,280,282,289,296,347,373,544
Midriyatikler 201-238
Nanoftalmi 102,127,191,244
Nazolakrimal kanal tıkanıklığı 33,360
Nazolakriṁ al siṡ tem 359,362,364
anatomi̇359
sekretuar sistem 359
drenaj sistem 56,359,360,362
Nehiṙ körlüğü bkz onkoserkiẏ az 81,249
Nekrotiż an fasii̇ ṫ 118
Neovasküler glokom
193,197,212,216,325,328,398,405
Nevüs
göz kapağı 308
iris 320
konjonktiva 316, 318
koroid 323, 551
ota 181, 193, 237, 322
Nevüs flammeus 552, 331
Niemann-Pick hastalığı 410
Niktalopi 85, 245, 439, 446, 447, 468, 469
Niṡ tagmus 93, 209, 272, 284, 439, 443, 448, 508,
537, 541
cerrahi 541
sınıflandırma 537
Niṡ tagmus blokaj sendromu 280, 284, 538
Non penetran glokom cerrahiṡ i̇216
Normal biṅ oküler tek görme 267, 270
Normotansiḟ glokom 190
Nöroblastom 328, 333, 339, 527, 528, 542
Nörofiḃ rom 42, 310, 335, 336, 551
Nörofiḃ romatoziṡ 22, 36, 136, 181, 193, 312, 332,
551
Nöromiẏ eliṫ iṡ optik̇ a (Devic hastalığı) 514
Nöroretinit 228, 230, 249, 250, 251, 418, 442,
512, 515
Nörotrofik keratopati/keratit 63,70, 76, 79, 84,
85,562
Norrie hastalığı 416
North Carolina maküler distrofi 445
Norum hastalığı 100
Nothnagel sendromu 529
Nutrisyonel optik nöropati 517
Oftalmik arter 19,42,118
Oftalmopleji 10,11,15, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 98,
240, 289, 338, 347, 410, 529, 544, 545, 546
Oguchi hastalığı 443
Okronozis 127
Oküler adneksiyal lenfoma 338
Oküler bartonelloz bkz kedi̇tırmığı hastalığı 116,
239, 251, 512, 513, 514, 515, 535, 543
Oküler hiṗ ertansiẏ on 12, 188
Oküler iskemik̇ sendrom 212, 410
Oküler melanosiṫ oz 316, 317, 318, 322
Oküler miyokiṁ i̇ 550
Oküler protezler 50, 95
Oküler refleks 265
Oküler respons analizör 12, 65
Oküler response analizörü 187
Oküler rozasea 82
Oküler yüzey skuamöz neoplaziṡ i̇ 314
Okülodermal melanosiṫ oz bkn ota nevüsü
Okülomotor (3.) siṅ iṙ 33,273,293,524,525,529
Okülomotor apraksi 521,553
Okülomotor siṅ iṙ felci̇33,273,293,524,525,529
Okülosempatik felç 33,526,527
Olası oküler histoplazmozis sendromu 230,251
Onkoserkiẏ az 81
Opsoklonus 541,542
Opsoklonus-myoklonus sendromu 542
Optik̇ atrofi̇
22,25,99,182,203,245,255,332,333,468,494,507,5
11,518,525
Optik̇ diṡ k
582
druzeni̇ 506
kolobomu 505
myelinizasyon 506
morning glory anomalisi 506
hipoplazi 505
piṫ i̇ 505
Optik eksen 18
Optik foramen 19,20
Optik̇ koherens tomografi̇ 153,391,392
Optik̇ nöriṫ
demiyelinizan 513
parainfeksiyöz 514
sınıflandırma 512
Optik nöropati
arteritik anterior iskemik 515
Leber herediter 517
non-arteritik anterior iskemik 515
nutrisyonel 517
posterior iskemik 516
travmatik 518
Optik̇ radyasyon 520
Optik̇ siṅ iṙ kılıf menenjiomu
21,42,332,408,421,560
Optik̇ siṅ iṙ
anatomi̇502
atrofi 507
embriẏ oloji̇ 502
fiż yoloji̇502
gliom 21,42,332,337,551
papilödem 509
Optik̇ siṅ iṙ gliȯ mu 42, 332, 337, 551
Optik̇ siṅ iṙ hiṗ oplaziṡ i̇ 100, 505, 541,
Optik̇ siṅ iṙ kilif menenjiẏ omu 332
Optik sinir miyelinizasyonu 264
Optik̇ traktus 519, 522
Optokinetik nistagmus 264,497,537
Optosiliyer şant 22,332,333,406,408,510,
Ora serrata 382,383,413,414,419,451
Orak hücre retinopatisi 412
Orbikülaris okuli kası 44, 45, 345, 351, 360, 374,
375, 378, 553
Orbita
anatomi 18, 29, 47, 56, 110, 273, 344,
359, 382, 502
anoftalmik soket 46
enfeksiyonlar 29
inflamatuar hastalık 21, 31, 33, 62, 111,
130, 132, 228, 230, 241, 254, 289, 390, 402, 516,
530, 532
kırıklar 23
klinik bulgular 21
tiroid göz hastalığı 26
tümörler 334
vasküler malformasyonlar 336
Orbital apeks sendromu 33, 543
Orbital fissür
superior 19, 20, 32, 33, 39, 45, 334, 530,
532, 534, 543
iṅ ferior 19, 20
Orbital implantlar 49
Orbital kırıklar 23, 24
Orbiṫ al miẏ oziṫ 32, 530, 544
Orbiṫ al psödotümör
Orbita septumu 345
Orbiṫ anin fiḃ roosseöz bozuklukları 335
Orbiṫ anin periḟ erik̇ siṅ iṙ tümörleri̇ 336
Orbiṫ otomi̇ 20, 42, 43, 44, 45, 46, 337
Ortokeratoloji 161
Ortoptik tedavi 268, 286, 288
Osteogenez ımperfekta 127
Ota nevüsü 309
Otoiṁ mün retiṅ opati̇ 469
Ön kamara açısı 176,177,170, 322, 566
Ön kapsül fibrozisi 148
Ön lentikonus 155
Öriḃ lefaron 344, 35
Paget hastalığı 534
Pakik̇ oroiḋ piġ ment epiṫ elyopati̇435
Palinopsi 522
Pannus 67, 94, 112, 354
Panretinal fotokoagülasyon 399, 403
Panum füzyonel alanı 270
Panüveit 228, 230, 231, 234, 238, 241, 243, 245,
250, 251, 254, 255, 260
Papillit 187, 249, 250, 507, 512, 514, 515
Papilloflebit 405, 408, 515, 567
Papilödem 25, 187, 251, 255, 389, 408, 411, 421,
506, 507, 509, 510, 511, 512, 515, 517, 519, 549,
550
Paramedian pontin retiküler formasyon 535
Paraneoplastik sendromlar 339, 542
bilateral diffüz üvela melanositik 339
583
proliferasyon 111, 220, 304, 306, 307, 310, 313,
316, 319, 325, 332, 338, 391, 395, 398, 403, 413,
414, 423, 430, 433, 435
kanser ilişkili retinopati 339,469,
melanom ilişkili retinopati
339, 410, 469
Parasempatomimetik ilaçlar
Parazitik üveit 246
Parinaud oküloglandüler sendromu 78,111, 116,
251
Parinaud orta beyin sendromu 536
Parks–Bielschowsky testi 531
Parodoksik pupil 523
Pars plana viṫ rektomi̇150, 329, 400, 457, 505
Pars planit 228, 234, 238, 240, 260, 486
Pars plikata 135, 176, 382
Patern diṡ trofi̇ 392, 444
Paton çizgileri 510, 511
Pellusiḋ marjiṅ al dejenerasyon 160
Penalizasyon tedavisi 299
Periḟ erik̇ retiṅ a lezyonlari 439, 451
Periḟ erik̇ ülseratiḟ keratiṫ 33, 83
Perimetri 183,184,185, 405
Periyodik alternan nistagmus 539, 541
Periṗ apil̇ ler koroiḋ diṡ trofi̇445
Persistan epitel defekti 62,175
Persistan fetal vaskülatür 197, 203, 329, 383, 416
Peters anomaliṡ i̇ 101, 155, 209
Pfeiffer sendromu 25
Piġ ment diṡ persiẏ on sendromu 181,195
Piġ ment epiṫ el dekolmani 389, 431
seröz
fiḃ rovasküler (PED) 424, 432
druzenoiḋ (PED) 432
hemorajik̇ (PED) 432, 433
Piġ menter glokom 190, 193, 195, 215, 216
Pilokarpin 191, 196, 411, 528, 530, 561, 568
Pil̇omatrik̇ som 308
Piṅ guekula 94, 117, 127
Piṫ iṙ iẏ aziṡ palpebrarum 120
Pitozis 23, 34, 43, 47, 48, 98, 291, 293, 310, 344
miyojenik 347
aponevrotik 347
nörojenik 347
travmatik 347
mekanik 348
Piyojenik granülom 49, 319
Plato iriṡ 194,196, 216
Pleksiḟ orm nörofiḃ rom 310, 336, 551
Plus hastalığı, prematüre retinopatisi 413
Pnömatik̇ retiṅ opeksi̇456
Poliṗ oiḋ al koroiḋ al vaskülopati̇
Poliẏ oziṡ 244, 355
Porto-şarabı lekesi 311, 552
Posner-Schlossman Sendromu 198, 230, 236
Posterior embriyotokson 208
Posterior keratokonus 101
Posterior polimorfoz korneal distrofi 93,95,193,
Posterior sklerit 129, 239, 250, 325, 392, 460
Posterior iris insersiyonu 195
Posterior multifokal plakoid pigment epitelyopati
230, 241, 390
Posterior vitreus dekolmanı bkz Arka vitreus
dekolmanı
Prematüre retiṅ opatiṡ i̇
patogenez 413
sınıflandırması 414
tedavi̇415-417
Preseptal sellüliṫ 28
orbiṫ al 29
sellüliṫ 29
Priṁ er açı kapanması glokomu 191
Priṁ er açık açılı glokom 188
Priṁ er akkiż melanozis 316
Priṁ er İntraoküler lenfoma 331, 423
Priṁ er konjeniṫ al glokom 206
Priṁ er retiṅ a telenjektazil̇eri̇ 418
Primer stromal koroidit 231, 243
Priż ma 169, 180, 266, 269, 285, 286, 289, 293
Prob testi 361
Progresiḟ biḟ okal koryoretiṅ al atrofi̇ 445
Progresiḟ diş retiṅ al nekroz 252
Progresif subretinal fibrozis ve üveit sendromu
230
Proliḟ eratiḟ viṫ reoretiṅ opati̇ 455, 458
Propitoz 20, 22, 25, 26, 29-35, 42, 129, 311, 327,
332, 333, 335, 336, 337, 338, 377, 530, 551
pulsatil 22,34
Prostaglandin analogları 177, 196, 198, 201, 202,
211, 213, 244, 355, 411, 462, 561, 567, 569
Proserus kası 375
Protozoal keratiṫ 67, 75, 80
584
Psödo Foster-Kennedy sendromu 511
Psödo graefe fenomeni 530, 531
Psödoabdusens 296
Psödoeksfoliȧ syon glokomu 195
Psödoekzotropya 285
Psödoenoftalmi 23
Psödoepiṫ elyomatöz hiṗ erplazi̇ 314
Psödoezotropya 280,357,
Psödofakik büllöz keratopati 85, 92, 104, 106,
148, 459
Psödogerontokson 98
Psödo-Graefe fenomeni 530, 531
Psödoksantoma elastik̇ um 423, 437
Psödomembran 110, 115, 116
Psödoplato iris 197
Psödopropitozis 22
Psöriȧ tik̇ artriṫ 235
Pterjiu̇ m 94, 97, 117
Punktal stenoz 360,363
Punktat epitel erozyonları 63, 67, 82, 113, 115
Punktat iç koroiḋ opati̇23, 241, 395
Punktum stenozu 363
Pupil̇ 250, 264, 268, 273, 278, 281, 285, 321, 357,
358, 390, 408, 410, 573
Pupiller Blok 192, 194, 195, 201, 204, 210, 219
rölatif
absolü
Pupiller hemiakinezi 519
Purtscher retiṅ opatiṡ i̇420
Rabdomyosarkom bkz Embriyonel sarkom
Radyal keratotomi 152, 153, 161
Radyasyon retiṅ opatiṡ i̇395, 420
Radyoterapi 21, 26, 27, 31, 48, 50, 51, 71, 130,
197, 316, 319, 321, 326, 331, 337, 338, 355, 363,
420, 543,
Ranibizumab 399, 404, 425
Rasemöz hemanjiẏ om 330, 553
Raymond’s sendromu 534
Reaktiḟ artriṫ sendromu bkz Reiter
sendromu 235
Refraktif cerrahi 65, 71, 152, 159, 160, 161, 163,
165, 167, 169, 172
arkuat keratotomi 162
fotorefraktif keratektomi 163
laser in situ keratomileusis 166
radyal keratotomi 161
Reis-Bücklers distrofisi 89
Reiter sendromu 235
Regmatojen retina dekolmanı 211, 452, 453, 456
Tedavi 456, 459
Rekürren kornea epiṫ el erozyonları 85
Resesiḟ herediṫ er optik̇ atrofi̇508
Retiṅ a arter dal tıkanıklığı 187, 408
Retiṅ a dekolmanı 107, 113, 129, 138, 148, 179,
211, 231, 324, 325, 393, 395, 398, 412, 436, 451,
453, 454, 456, 458, 459, 460, 466, 505, 560
eksudatif 460
regmatojen 453
traksiyonel 398, 402, 419, 449, 459
Retina 16, 22, 29, 33, 43, 80,101,107, 113, 129,
130, 138, 148,151, 170, 179, 182, 183,184,185,
187, 188, 189, 197, 211, 221, 228, 230, 231, 232,
236, 238, 239, 243-257, 267, 268, 270, 271, 297,
298, 299, 323-331,339, 381-463, 466-469, 492-
495, 502-506, 511, 519, 523, 524, 525, 538, 540,
543, 546, 549-553, 560, 562, 562, 567,
anatomi 382
embriyoloji 382
Retina ışık toksisitesi 148
Retina pigment epiteli 250, 386, 424, 433, 434,
440, 444, 446
atipik konjenital hipertrofisi 331
atrofisi 391, 403, 423, 430, 437
dekolmanı 431
konjenital hamartomu 331
bileşik hamartom 331
tipik konjenital hipertrofisi 331
yırtığı 389, 425, 430, 432
Retina sinir lifi tabakası 187, 188, 385, 393, 411,
439, 448, 512, 513
Retina tümörleri
astrositom 329, 330, 534, 551, 552
kavernöz hemanjiyom 21, 42, 312, 330,
335, 408, 552
rasemöz hemanjiyom 330
kapiller hemanjiyom 311, 312, 323, 330,
333, 335, 337, 553
retinoblastom 46, 50, 104, 197, 203, 208,
249, 320, 322, 326-329, 416, 419, 466
retinom 329
Retiṅ a yırtıkları 403, 451, 452, 457
Retiṅ al anjiẏ omatöz proliḟ erasyon 391, 433, 466
585
Retiṅ al arter dal tıkanması 413
Retiṅ al arter makroanevriż ması 417
Retiṅ al astrosiṫ om (retiṅ al astrosiṫ ik̇ hamartom)
329, 330, 551
Retinal kladikasyo 550
Retinal migren 546, 549
Retinal nekroz 228, 252
akut 252
progressif 420, 429, 433, 445, 459, 467,
469
Retiṅ al ven dal tıkanıklığı 403, 404
Retinal yırtık 459
Retinit 421, 423, 441, 442, 451, 454
Retiṅ iṫ iṡ piġ mentosa 87, 136, 243, 330, 387,389
atiṗ ik̇ 442
sine pigmento 316, 442
Retinitis punctata albescens 441, 442, 443, 483
Retiṅ oblastom 46, 50, 104, 197, 203, 208, 249,
320, 322, 326-329, 416, 419, 466
Retinopati 46, 85, 100, 151, 231, 235, 239, 243,
244, 250, 252, 253, 254, 324, 329, 339, 389, 395,
396, 397, 400, 410-413, 415, 416, 420, 421, 431,
434, 441, 442, 449, 451, 452, 455, 458, 466-469,
494, 546, 553, 560, 564
akut zonal gizli dış 231, 243,
diyabetik 46, 389,395, 396, 400-466, 564
hidroksiklorokin 76, 467, 518, 566
hipertansif 237, 411, 412, 460
interferon 468, 513, 514, 518
kanser ilişkili 339,469
klorokin 76, 467,469, 566,567
klorpromazin 47, 468,566
melanom ilişkili 339, 410, 469
orak hücreli 411, 413
prematüre 413-417, 419, 436, 449, 459,
553, 564
Purtscher 420
radyasyon 395, 420
solar 451
tioridazin 468
valsalva 312, 336, 420, 466
Retinoskizis 389, 393, 410, 452, 454, 455, 456,
493
dejeneratif 439, 452, 455
X’ bağlı 439, 448, 493
Retrobulber kanama 20,23, 42, 44, 45, 47, 130,
148, 178, 187,194,274
Retrobulber nevrit 187, 250, 512
Retrokiazmal yollar 519
Rezidüel kayma 279, 289
Rieger sendromu 207, 208
Riley day sendromu 362
Rino-orbital mukormikozis 50,334, 562
Rod 383, 385, 403, 440, 441, 443, 492, 494, 499
Romatoid artrit 83, 130, 290
periferik ülseratif keratit 33,83
sklerit 130
Rose bengal 63, 64, 67, 76
Rotasyon testi̇265
Rozasea 68, 82, 127,128
Rölatiḟ afferent pupil̇ la defekti̇26, 189, 405, 408-
410, 450, 455, 504, 506,512, 513, 515, 518-520,
524, 525
Rubella bkz kizamikçik 253
Rubeola bkz kizamik 254
Rubeozis iridis 236, 398, 400, 405, 410, 417
Rush hastalık, prematüre retinopatisi 414,416
Sakkadik göz hareketleri 264, 297
Salzmann nodüler dejenerasyon 94, 97
Sampaolesi bulgusu 181
Santral areolar koroiḋ diṡ trofi̇ 445
Santral retiṅ al arter tıkanıklığı 29, 409
Santral retiṅ al ven tıkanıklığı 29, 405
Santral seröz koryoretiṅ opati̇339, 434
Sarkoidoz 21, 28, 32, 43, 70, 71, 80, 95, 128, 228,
229, 231-240, 242, 244, 254, 256, 257, 325, 338,
355, 362, 390, 392
Sarsılmış bebek sendromu 421,451,466
Scheie gonyoskopi derecelendirmesi 180
Schirmer testi 64,377
Schlemm kanalı 177, 180, 181, 188, 195, 206, 207,
215, 217, 218
Schnyder kristalin distrofi 90
Schwannom 310, 336
Schwartz–Matsuo sendromu 211
Sebase adenomlar 305, 307
Sebase bez karsiṅ omu bkz sebasöz
adenokarsiṅ om
Sebasöz adenokarsiṅ om 307
Seboreik keratoz 304, 305
586
See-saw nistagmus 539
Seidel skotom 186
Seidel testi 163
Seklüzyo pupil 194
Sekonder açi kapanmasi glokomu 192
Sekonder glokomlar 193, 221, 232
Selektiḟ lazer trabeküloplasti̇ 215
Sellülit 28, 29
orbital 29
preseptal 28, 29, 30
Selofan makülopati 235, 438, 441
Sempatik oftalmi 47,197,229,230,245,355
Sempatik̇ siṅ iṙ leriṅ yollari 526
Sempatomimetikler 177, 197, 212, 461
Serpij̇ iṅ öz koroiḋ opati̇228, 230, 241
Seton implantlar 204, 221
Sfiṅ goliṗ iḋ ozlar 448
Schaffer sistemi 180
Shaffer belirtisi 453
Sherrington kanunu 276
Siḋ eroziṡ bulbi̇ 450, 466
Siegrist siegrist çizgisi 421
Siḟ il̇ iṡ 80, 128, 232, 239, 240, 242, 247, 249, 250,
362, 423, 442
Sikatrisyel pemfigoid 70, 106, 114, 351, 354, 363,
Sik̇ lodestrüktiḟ cerrahi̇ 16, 222
Siklodiyaliz 147, 179, 203, 207, 211
Siklodiyaliz yarığı 203, 211
Siklodiyatermi 222
Siklofotokoagülasyon 207, 222
Siklokrioterapi 222
Siliyer blok glokomu bkz maliġ n glokom 210
Siliyer cisim 15, 180, 194, 206, 212, 213, 240, 321,
322, 382, 410, 552
Siliyer non pigmente epitel 176
Simultane persepsiyon 268
Siṅ kiż iṡ siṅ til̇ans 466
Siṅ optofor 267,268,294
Siṅ üs mukosel / orbiṫ al mukosel 334
Siriṅ gom 527,308
Siṡ tiṅ oziṡ 99,469
Sitomegalovirüs 137,236
Sjögren sendromu 64, 68, 69, 70, 320,362
Skatrisyel 354
Skew deviȧ syonu 537
Sklera 126
Sklera mahmuzu 180,203
Skleral çökertme 192,392,415,449,457
Sklerit 33, 79, 80, 97, 127, 128, 129, 130, 193,
235, 239, 250, 251, 254, 325, 392, 460
anterior 465, 487
nekrotizan 127, 128
posterior 129, 130, 239, 250, 325, 392,
460, 487
Sklerokornea 93,101
Skleroüveit 228
Skuamöz hücreli̇ karsiṅ om 305, 306, 307, 314,
338
Skuamöz hücreli̇ papil̇ lom 304
Small incision lenticule extraction 170
Solar retiṅ opati̇ 451
Sorsby makula distrofisi 445
Sorsby’niṅ fundus diṡ trofiṡ i̇445
Speküler mikroskop 66
Stargardt hastalığı 440-441
Steatoblefaron 352
Stereopsis 264, 267, 268, 272, 278, 279, 282, 285,
288, 297, 298, 448
Steroiḋ e bağlı glokom 201
Steven-Johnson sendromu 106, 110, 354
Stickler sendromu 136, 156, 436, 448, 449
Striȧ t korteks 520,522
Stromal diṡ trofil̇er 89,90
Sturge Weber sendromu 178, 194, 311, 325, 552
Subretinal fibrozis 230,245,405,430,455
Subretinal fibrozis üveit sendrom 230
Superior limbik keratokonjonktivit 63,85,116
Superiȯ r oblik̇ miẏ okiṁ i̇ 541, 546
Superior orbital fissür sendromu 19, 20, 32, 33,
45, 333, 334, 530, 552, 534, 543
Suprakoroidal hemoraji 212, 219, 461
Supresyon 74, 77, 266-268, 271, 275, 280, 285
Şalkoziṡ 237, 450
Tapyoka melanomu 322
Tarsus 112, 345
Telekantus 24, 355, 358
Teleopsi 522
Terciḣ li̇bakiş kartlari 265
Terson sendromu 420, 466
Thygeson’un yüzeyel punktat keratiti 67, 68, 85
Tillaux spirali 373
Tiṙ oiḋ göz hastalığı 21, 22, 26, 27, 84, 31, 32
587
Toksik anterior segment sendromu 147, 465
Toksik̇ optik̇ nöropati̇ 518
Toksokariȧ ziṡ 240, 248, 329
Toksoplazmoz 232, 247, 248, 257, 422
Tolosa Hunt sendromu 22, 32, 530, 543
Tonik pupil 536, 525, 528
Topografi 65, 87, 136, 152, 160, 188
Trabekülektomi̇202, 203, 207, 212, 216, 218-220
Trabeküler ağ 177, 180, 204, 214, 234, 240, 458,
466
Trabeküler dışa akım yolu 177
Trabekülit 193, 198, 211
Trabekülodisgenezis 206, 207
Trahom 64, 70, 97, 106, 110, 112-114, 351, 354,
363
Travmatik̇ glokom 16, 202, 220, 222
Travmatik̇ optik̇ nöropati̇ 518
Trik̇ il̇ emmom 305, 308
Trik̇ iẏ azis 63, 119, 354, 362 ̇
Trik̇ oepiṫ elyom 308
Tritanopi 508
Troklear (4.) siṅ iṙ 19, 33, 531
Troklear siṅ iṙ felci̇293
Tüberküloz 80, 82, 117, 127, 128, 129, 229, 230,
234, 237, 240, 242, 250, 255, 257, 325, 362, 390
Tübero skleroz 552
Tümörlere bağlı glokom mekaniż malari 205
Tütün-alkol ambliẏ opiṡ i̇ bkz nutrisyonel
Uhthoft Fenomeni 514
Ultrasonik enerji 138, 139, 140, 141
Uveal efüzyon 102, 129, 130, 178, 192, 244, 325,
423, 455, 460, 462
Uveoskleral dışa akım yolu:177, 197, 213
Üveit 181,190, 195, 216, 222, 228
Üveiṫ glokom hiḟ ema sendromu 210, 211
Üveiṫ ik̇ glokom 198, 212, 220, 221
Valsalva retiṅ opatiṡ i̇ 420
Van Herick tekniği 180
Variṡ ler 336
Verjans535, 272, 275
Versiẏ on275
Vertik̇ al bakiş felci̇ 536
Viskoelastikler 95,146
Viskogonyotomi 207
Viskokanalostomi 217
Vitreomaküler adhezyon 438
  

0 yorum:

Yorum Gönder