0

ORBİTAL SELÜLİT

★ Orbital selülitin en sık etkenleri: S.pneumonia, S.aureus, S.piyogenes, H.influenzaBakteriyel konjonktivite sekonder gelişen orbital selülitlerin en sık ilişkili olduğuajan: H. influenzae.Çoğu orbital selülit olgusunda, birincil enfeksiyon odağı: Etmoid sinüs.Çocuklarda preseptal ve orbital selüliti ortaya çıkaran, en yaygın organizmalargram pozitif koklardır.
Orbita Kırıkları

Alt rektusun, kemik tarafından sıkıştırılması ve göz hareketlerini zorlaması ile okülokardiak refleksi uyarılmış pediatrik hastalarda, acil girişim gerekebilir.
Orbita medial duvarı, en ince olmasına rağmen kırılma çok kolay olmaz. Etmoid hücreler içinde buraya dik olan septalar mekanik destek sağlar.


Optik sinir, orbita içinde uzundur ve bir “S” yapar. Bu sayede propitozis durumlarında aşırı gerilmeye maruz kalmadan adapte olabilir.

 

Diyabet sistemik bir hastalıktır ve göz üzerine etkileri ola bilmektedir. 
diyabet göz bulguları aşağıda verilmiştir (Kaynak "Güncel ve Özet Oftalmoloji)


İDYOPATİK ORBİTAL İNFLAMATUAR HASTALIK (ORBİTAL PSÖ-
DOTÜMÖR) (kAYNAK : "GÜNCEL VE ÖZET OFTALMOLOJİ" )