ORBİTAL SELÜLİT

★ Orbital selülitin en sık etkenleri: S.pneumonia, S.aureus, S.piyogenes, H.influenzaBakteriyel konjonktivite sekonder gelişen orbital selülitlerin en sık ilişkili olduğuajan: H. influenzae.Çoğu orbital selülit olgusunda, birincil enfeksiyon odağı: Etmoid sinüs.Çocuklarda preseptal ve orbital selüliti ortaya çıkaran, en yaygın organizmalargram pozitif koklardır.


0 yorum:

Yorum Gönder